Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων πάσης φύσεως προϊόντων από οποιοδήποτε προορισμό και αν προέρχεται. Η δραστηριότητα μας είναι πολυσχιδής , με εμπειρία στο διεθνές εμπόριο, στα προϊόντα όπως τσιγάρα , καπνό , πετρέλαιο, scrap . Η εταιρία μας , με εμπειρία στην διαδικασία του εκτελωνισμού και τις μεταφορές, αναλαμβάνει τις τελωνειακές διατυπώσεις με ασφάλεια και ταχύτητα διασφαλίζοντας σας το βέλτιστο αποτέλεσμα για εσάς στον τομέα του εκτελωνισμού των εμπορευμάτων σας.  Ο στόχος μας είναι η ασφαλής , έγκυρη και γρήγορη διεκπεραίωση των απαιτήσεων των πελατών μας. Η αρμοδιότητα μας είναι η σύνταξη και υπογραφή όλων των προβλεπόμενων εγγράφων της τελωνειακής, δασμολογικής, φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που εφαρμόζεται στα Τελωνεία. Μπορούμε να προβαίνουμε σε προφορικές δηλώσεις, σε άσκηση των προβλεπομένων ενστάσεων και διοικητικών ένδικων μέσων ενώπιον των Διοικητικών Αρχών και Επιτροπών. Μπορούμε να διεκπεραιώνουμε γενικά όλες τις απαιτούμενες τελωνειακές διατυπώσεις για την διακίνηση των εμπορευμάτων του εντολέα μας, διαμέσου των Τελωνείων του Κράτους. Είμαστε πιστοποιημένοι από το έτος 2013 ως Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Α.Ε.Ο και σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις ως Εγκεκριμένος οικονομικός φορέας θεωρείται ο οικονομικός φορέας, ο οποίος είναι αξιόπιστος σε ολόκληρη την Κοινότητα στο πλαίσιο των τελωνειακών πράξεων που διενεργεί και, ως εκ τούτου δικαιούται, εφόσον πληροί συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις, να απολαύει ορισμένων ωφελημάτων σε ολόκληρη την Κοινότητα. Επενδύουμε και προσπαθούμε διαρκώς να συνδυάσουμε την γνώση των τελωνειακών διαδικασιών με την τεχνολογία με σκοπό την μείωση στο κόστος για τον εκτελωνισμό αλλά και την ταχύτερη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών μας.