Κατά την ισχύουσα νομοθεσία ο κύριος των εμπορευμάτων, οφείλει μετά την προσκόμισή των εμπορευμάτων στην Τελωνειακή Αρχή, να καταθέσει διασάφηση, προκειμένου τα εμπορεύματα αυτά να υπαχθούν σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς ή να λάβουν έναν από τους τελωνειακούς προορισμούς, κατά τα οριζόμενα από την Κοινοτική Νομοθεσία. Η εταιρία μας αναλαμβάνει  για λογαριασμό σας:

 1. Εκτελωνισμό κατά την εισαγωγή
 2. Εκτελωνισμό κατά την εξαγωγή
 3. Εκτελωνισμό Αυτοκινήτου
 4. Εκτελωνισμό Μοτοσυκλέτας
 5. Εκτελωνισμό Σκάφους
 6. Μετοικεσία
 7. Άτομα με ειδικές ανάγκες - Πολύτεκνοι
 8. Αποταμίευση - Ανάλωση
 9. Εφόδια
 10. CARNE ATA
 11. Ελεύθερη κυκλοφορία T2L
 12. Διαμετακόμιση
 13. Μεταφορά - Ναύλοι
 14. Ατέλειες εμπορευμάτων
 15. Προσωρινή εισαγωγή - επανεξαγωγή (ενεργητική τελειοποίηση)
 16. Προσωρινή εξαγωγή  - επανεισαγωγή (παθητική τελειοποίηση)
 17. Αποθηκεύσεις 
 • Εκφόρτωση (παραλαβή)
 • Αποθήκευση
 • Φόρτωση
 • Διαλογή
 • Διαχείριση Παραστατικών

 Για ορισμένα εμπορεύματα είναι δυνατόν να καθορίζονται συγκεκριμένες Τελωνειακές Αρχές της Επικράτειας για τον τελωνισμό συγκεκριμένων εμπορευμάτων, όταν αυτό επιβάλλεται από τη φύση τους ή τον τρόπο διακίνησής τους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται:

 1. οι επί μέρους διαδικασίες που αφορούν στην εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής των εμπορευμάτων σε ένα από τα τελωνειακά καθεστώτα
 2. η συμπλήρωση, κατάθεση της διασάφησης, η εξέταση, δειγματοληψία των εμπορευμάτων, ο υπολογισμός, βεβαίωση, συμπληρωματική βεβαίωση και είσπραξη των επιβαρύνσεων κατά το μέρος που οι διαδικασίες αυτές δεν καθορίζονται ρητά από την Κοινοτική Νομοθεσία, καθώς και ο τύπος των χρησιμοποιούμενων εντύπων ή αποδεικτικών είσπραξης, εφόσον δεν προβλέπονται από την Κοινοτική Νομοθεσία.