Η ασφάλιση των μεταφορών παίζει σημαντικότατο ρόλο στο διεθνές εμπόριο καθώς παρέχει προστασία από ζημίες και απώλειες και επιτρέπει στους συναλλασσομένους να αναλαμβάνουν μεγαλύτερους εμπορικούς κινδύνους επεκτείνοντας σημαντικά τις δραστηριότητές τους. Ο Κλάδος των ασφαλειών σας ασφαλίζει τα εμπορεύματα κατά τη διάρκεια της διακίνησής τους με αναγνωρισμένα μέσα μεταφοράς (οδικώς, σιδηροδρομικώς, ατμοπλοϊκώς, ταχυδρομικώς). Η έκταση της κάλυψης της μεταφοράς εξαρτάται από τις καλύψεις που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που η κάθε εταιρία συνάπτει με τις ασφαλιστικές εταιρίες.