ΝΕΑ

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (άρθρου 5 του Ν718/77 "Περί Εκτελωνιστών ΦΕΚ 304/Α/1977).

Η Προϊσταμένη της  Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης του άρθρου 5 του Ν.718/77 "Περι Εκτελωνιστών" προκηρύσσει  διαγωνισμό για  την  απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή της  Τελωνειακής Περιφέρειας    Θεσσαλονίκηςπου έχει  έδρα την Θεσσαλονίκη, στην Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει τη    Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε) Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Πιερίας, Πέλλας,  Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας και   Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
      Ο  διαγωνισμός, όπως  ορίζεται  απο  το  άρθρο 1  της αριθμ. Δ19Γ 5046811  ΕΞ  2012/12.12.2012  Α.Υ.Ο., θα διεξαχθεί υπο την  εποπτεία Εξεταστικής  Επιτροπής, η οποία και θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 4 της ίδιας  Α.Υ.Ο. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  22 Σεπτεμβρίου 2018 , ημέρα Σάββατο, σύμφωνα με το   πρόγραμμα που θα εκδοθεί από την  Εξεταστική Επιτροπή, στο οποίο θα καθοριστεί και ο τόπος διενέργειας του.
       Οι υποψήφιοι πρέπει το αργότερο μέχρι 22 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή, να υποβάλλουν στην  Τελωνειακή  Περιφέρεια Θεσσαλονίκης  του άρθρου 5Ν.718/77, "Περί  Εκτελωνιστών", που εδρεύει στο Τελωνειακό  Κατάστημα της  Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (Στρ.Μπραντούνα 3,4ος όροφος) σχετική αίτηση που θα χορηγηθεί  απο την Υπηρεσία δωρεάν. 
    Εκπρόθεσμες  αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή της Τελωνειακής Περιφέρειας Αλεξανδρούπολη (άρθρου 5 του Ν718/77 "Περί Εκτελωνιστών).

Ο Προιστάμενος της  Τελωνειακής Περιφέρειας του άρθρου 5 του  Ν.718/77  "Περι  Εκτελωνιστών"  Αλεξανδρούποληςπροκηρύσσει  διαγωνισμό  για  την απόκτηση πιστοποίησης  επάρκειας 
εκτελωνιστή  της Τελωνειακής Περιφέρειας  Αλεξανδρούπολης που έχει  έδρα  την  Αλεξανδρούπολη, στο Τελωνείο  Αλεξανδρούπολης και περιλαμβάνει τις Περιφερειακές  Ενότητες (Π.Ε) Έβρου και Ροδόπης  της  Περιφέρειας Ανατολ.Μακεδονίας & Θράκης.
     Ο  διαγωνισμός, όπως  ορίζεται  απο  το  άρθρο 1  της αριθμ. Δ19Γ 5046811  ΕΞ  2012/12.12.2012  Α.Υ.Ο., θα διεξαχθεί υπο την  εποπτεία Εξεταστικής  Επιτροπής, η οποία και θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 4 της ίδιας  Α.Υ.Ο. και  θα διεξαχθεί στις  08 Σεπτεμβρίου 2018 , ημέρα Σάββατο, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα εκδοθεί από την  Εξεταστική Επιτροπή, στο οποίο θα καθοριστεί και ο τόπος διενέργειας του.
       Οι υποψήφιοι πρέπει το αργότερο μέχρι 07 Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη, να υποβάλλουν στην  Τελωνειακή Περιφέρεια Αλεξανδρούπολης  του άρθρου 5Ν.718/77, "Περί  Εκτελωνιστών", που εδρεύει στο Τελωνειακό Κατάστημα της  Αλεξανδρούπολης (Λιμάνι)  σχετική αίτηση που θα χορηγηθεί απο την Υπηρεσία δωρεάν. Εκπρόθεσμες  αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή της Τελωνειακής Περιφέρειας Βόλου (άρθρου 5 του Ν718/77 "Περί Εκτελωνιστών").

Ο Προιστάμενος της  Τελωνειακής Περιφέρειας του άρθρου 5 του Ν.718/77 "Περι Εκτελωνιστών" Βόλου προκηρύσσει  διαγωνισμό  για  την  απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή της  Τελωνειακής Περιφέρειας Βόλου που έχει έδρα το Βόλο , στο Τελωνείο Βόλου και περιλαμβάνει όλες τις Περιφερειακές  Ενότητες της  Περιφέρειας Θεσσαλίας.
      Ο διαγωνισμός, όπως  ορίζεται απο το άρθρο 1 της αριθμ.Δ19Γ 5046811 ΕΞ 2012/12.12.2012 Α.Υ.Ο., θα διεξαχθεί υπο την εποπτεία Εξεταστικής  Επιτροπής, η οποία και θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 4 της ίδιας  Α.Υ.Ο. και  θα διεξαχθεί στις  29 Σεπτεμβρίου 2018 , ημέρα Σάββατο, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα εκδοθεί από την  Εξεταστική Επιτροπή, στο οποίο θα καθοριστεί και ο τόπος διενέργειας του.
       Οι υποψήφιοι πρέπει το αργότερο μέχρι 29 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή, να υποβάλλουν στην  Τελωνειακή Περιφέρεια Βόλου του άρθρου 5Ν.718/77 Περί  Εκτελωνιστών", που εδρεύει στο Κατάστημα του  Τελωνείου Βόλου (Πλατεία Τελωνείου-Βόλος) σχετική αίτηση που θα χορηγηθεί απο την Υπηρεσία δωρεάν. Εκπρόθεσμες  αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Εγκύκλιος ΔΔΘΕΚΑ Γ 1027358 ΕΞ 2018/2018 - Διευκρινίσεις για τα τέλη κυκλοφορίας ΙΧΕ οχημάτων

Κοινοποίηση των άρθρων 112 και 113 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ 14/Α΄/30-01-2018) σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας ΙΧΕ οχημάτων που τελούν υπό το ανασταλτικό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής καθώς και την τελωνειακή τακτοποίηση – αποδέσμευση αναπηρικών Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων συνεπεία κληρονομικής διαδοχής αντίστοιχα.

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή τα άρθρα 112 και 113 του ν. 4514/2018, όπως έχουν δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 15, τεύχος Α΄ και ημερομηνία δημοσίευσης την 30-01-2018 και ισχύουν, αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας ΙΧΕ οχημάτων που τελούν υπό το ανασταλτικό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, καθώς και θέματα τελωνειακής τακτοποίησης – αποδέσμευσης των αναπηρικών Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων από τους κληρονόμους των δικαιούχων προσώπων συνεπεία κληρονομικής διαδοχής, αντίστοιχα, γνωρίζοντάς σας παράλληλα τα ακόλουθα:

A) Ως προς το άρθρο 112

Ειδικότερα, με το άρθρο 112 τροποποιείται η υποπερίπτωση στ΄, της περίπτωσης Α΄, της παρ. 1, του άρθρου 20, του Ν. 2948/2001 (Α΄242), όπως ισχύει.

Πιο συγκεκριμένα τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των Ιδιωτικής Xρήσης Επιβατικών οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ και τελούν στο ειδικό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, όπως ισχύει, υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης α΄, της περίπτωσης Α΄, της παραγράφου 1. Σαν κριτήριο, δηλαδή, για την κατάταξη τους στον ανάλογο πίνακα λαμβάνεται η ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης τους σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ. Ομοίως υπολογίζονται, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικών οχημάτων που προέρχονται από τρίτες χώρες και τελούν στο ειδικό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, λαμβάνοντας ως κριτήριο για την κατάταξη στον ανάλογο πίνακα, την ημερομηνία υπαγωγής του οχήματος στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής στην Ελλάδα.

Οι κάτοχοι-δικαιούχοι των αυτοκινήτων αυτών, για κάθε μήνα ή τμήμα μηνός πέραν του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο προβλέπεται απαλλαγή, υποχρεούνται να καταβάλουν το 1/12 των οριζομένων ως ανωτέρω, τελών κυκλοφορίας.

Τα ανωτέρω ισχύουν για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2017 και επομένων.

Β) Ως προς το άρθρο 113

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου, με τις οποίες αντικαθίσταται το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α΄) όπως ισχύει, ορίζεται ότι τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τα άτομα με αναπηρίες και συνεπεία θανάτου αυτών περιέρχονται στους νόμιμους κληρονόμους τους, τακτοποιούνται τελωνειακά από την Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την ημερομηνία θανάτου του δικαιούχου προσώπου.

Eπίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κοινοποιούμενου άρθρου προστίθεται πέμπτο εδάφιο στην παράγραφο 7 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση υποβολής αιτημάτων τακτοποίησης αποδέσμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων από τους κληρονόμους των αποθανόντων δικαιούχων μετά την πάροδο της διετίας, η εν λόγω τακτοποίηση-αποδέσμευση θα πραγματοποιείται από την Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, μετά την επιβολή από την αρμόδια τελωνειακή αρχή του προβλεπόμενου από την παράγραφο 2 του άρθρου 147 προστίμου, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.

Εν κατακλείδι, με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4514/2018 η προθεσμία τελωνειακής τακτοποίησης – αποδέσμευσης των αναπηρικών αυτοκινήτων από τους κληρονόμους των δικαιούχων προσώπων, παρατείνεται - από το ένα έτος που ίσχυε - στα δύο έτη από την ημερομηνία θανάτου του δικαιούχου προσώπου. Παράλληλα, μετά την παρέλευση της ανωτέρω ισχύουσας διετούς προθεσμίας οι αιτήσεις για την τελωνειακή τακτοποίηση – αποδέσμευση των εν λόγω αυτοκινήτων από τους κληρονόμους θα υποβάλλονται στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, με την επιβολή από την αρμόδια τελωνειακή αρχή τελωνισμού του αυτοκινήτου του προστίμου που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 147 του ν. 2960/01, όπως ισχύει.

Η ισχύς του ανωτέρω άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 30-1-2018.

ΑΔΑ: ΨΨΘΜ46ΜΠ3Ζ-5ΘΧ

13/02/2018

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Εγκύκλιος ΔΕΦΚΦΑ 1051415 ΕΞ2018/2018 - ΑΑΔΕ: Επαλήθευση της διακίνησης προϊόντων ΕΦΚ

«Οδηγίες αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 3 - Λειτουργικό Στάδιο 3 (Phase 3 -FS3) του συστήματος EMCS στις 15 Φεβρουαρίου 2018».

ΣΧΕΤ. :

α) Η με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Γ 5054303 ΕΞ 2010/27-12-2010 Ε.Δ.Υ.Ο.

β) Η με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 5053775 ΕΞ 2011/23-12-2011 Ε.Δ.Υ.Ο.

γ) H με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 5014610 ΕΞ 2012/28-03-2012 Ε.Δ.Υ.Ο.

δ) H με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 5015370 ΕΞ 2012/02-04-2012 Ε.Δ.Υ.Ο.

ε) Η με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Γ 5026571 ΕΞ 2012/27-06-2012 Ε.Δ.Υ.Ο.

στ) H με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5003879 ΕΞ 2014/13-02-2014 Ε.Δ.Υ.Ο.

Σε συνέχεια των ανωτέρων σχετικών εγκυκλίων αναφορικά με τις διάφορες φάσεις λειτουργίας του EMCS και με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της φάσης 3.3 του συστήματος EMCS (Phase 3.3) από 15-02-2018, σας γνωρίζουμε τις αλλαγές που επέρχονται με τη φάση αυτή στα μηνύματα ως ακολούθως :

Με την έναρξη της παρούσας φάσης υλοποιούνται αλλαγές στις λειτουργίες ορισμένων μηνυμάτων, ενώ σε άλλα μηνύματα τίθενται σε εφαρμογή νέες λειτουργίες. Οι υλοποιηθείσες αλλαγές αφορούν στα μηνύματα σχετικά με την κατοχή και τη διακίνηση των προϊόντων ΕΦΚ καθώς και σε μηνύματα σχετικά με την διοικητική συνεργασία και την επαλήθευση της διακίνησης. Τέλος, δίνονται οδηγίες για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων με τη Ρουμανία, η οποία προς το παρόν δεν έχει υλοποιήσει τη Φάση 3.3. του EMCS.

A. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε.Φ.Κ.

1) Μένιστη διάρκεια μεταφοράς

Η σημαντικότερη αλλαγή που επιφέρει η Φάση 3.3 του EMCS αφορά στην μέγιστη διάρκεια μεταφοράς, η οποία πλέον διαμορφώνεται με βάση το χρησιμοποιούμενο μέσο μεταφοράς. Η διάρκεια της μεταφοράς μπορεί να εκφραστεί είτε σε ημέρες, είτε σε ώρες. Στην τελευταία περίπτωση η διάρκεια της μεταφοράς δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τον αριθμό 24.

Οι μέγιστες επιτρεπτές τιμές αναλόγως του μέσου μεταφοράς διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Κωδικός Μέσου Μεταφοράς

Μέγιστη διάρκεια μεταφοράς

0-Άλλο

45 ημέρες

1-Θαλάσσια μεταφορά

45 ημέρες

2-Σιδηροδρομική μεταφορά

35 ημέρες

3-Οδική μεταφορά

35 ημέρες

4-Αεροπορική μεταφορά

20 ημέρες

5-Ταχυδρομική αποστολή

30 ημέρες

7-Σταθερές εγκαταστάσεις μεταφοράς

15 ημέρες

8-Εσωτερική πλωτή μεταφορά

35 ημέρες

Σημείωση: Η τιμή «0-Άλλο» αφορά τις περιπτώσεις που υπάρχει κατά τη διάρκεια της διακίνησης, εκφόρτωση και μεταφόρτωση των εμπορευμάτων σε άλλο μεταφορικό μέσο, ομαδοποίηση συσκευασιών-αποστολών σε πολλούς παραλήπτες της ίδιας εταιρείας, εξαγωγή ή αλλαγή προορισμού.

2) Μήνυμα ΙΕ871 (Συμπληρωματικές πληροφορίες αναφοράς παραλαβής για έλλειμμα ή πλεόνασμα)

Στο μήνυμα ΙΕ871 το πεδίο αιτιολόγησης των ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων γίνεται πλέον υποχρεωτικό, ενώ παράλληλα καταργείται η δυνατότητα αναφοράς του Τελωνείου- Αποστολής-Εισαγωγής καθώς αυτή η πληροφορία αντλείται από το μήνυμα ΙΕ801.

3) Μήνυμα ΙΕ904 (Αίτημα Κατάστασης)

Για τη διευκόλυνση των ελέγχων από τις Τελωνειακές Αρχές που δεν εμπλέκονται σε μία διακίνηση ως Κ-Μ Αποστολής/Παραλαβής (πχ. έλεγχος από Κ-Μ διέλευσης ή όταν το Τελωνείο Εξόδου είναι σε άλλο Κ-Μ από το Τελωνείο Εξαγωγής), στον μηχανισμό «Αίτηση Κατάστασης για Ιστορικότητα Κίνησης» έχει προστεθεί πλέον η δυνατότητα αποστολής αιτήματος διάθεσης των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται σε εθνικό μόνο επίπεδο (στο Κ-Μ Αποστολής ή Παραλαβής), επιλέγοντας στην οθόνη «Δημιουργία Αιτήματος Κατάστασης» το πεδίο «Αίτημα Εθνικών Μηνυμάτων».

4) Μηνύματα ΙΕ840 (Αναφορά Συμβάντος) και ΙΕ717 (Αναφορά Ελέγχου)

Με την παρούσα έκδοση επιτρέπεται πλέον η αποστολή μηνυμάτων ΙΕ840 (Αναφορά Συμβάντος) και ΙΕ717 (Αναφορά Ελέγχου) για διακινήσεις προϊόντων Ε.Φ.Κ. που έχουν τεθεί σε ανάλωση με την χρήση του Απλουστευμένου Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου (Α.Σ.Δ.Ε.) από επιχείρηση προς επιχείρηση (B2B-business to business), από επιχείρηση προς πελάτη (B2C-business to customer) για πωλήσεις εξ αποστάσεως, αλλά και για οποιαδήποτε μη καταχωρημένη διακίνηση που πραγματοποιείται χωρίς τυποποιημένα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από το μενού «EMCS-Παρακολούθηση» στα μηνύματα «Υποβολή Αναφοράς Συμβάντος» και «Υποβολή Αναφοράς Ελέγχου» έχει προστεθεί καρτέλα πληροφοριών «Συνοδευτικά έγγραφα» με επιλογή τύπου συνοδευτικού εγγράφου (τιμή 0:άλλο, τιμή 2:Α.Σ.Δ.Ε) και δυνατότητα επισύναψης του συνοδευτικού εγγράφου.

Σημειώνεται ότι, εφόσον κατά την υποβολή των μηνυμάτων ΙΕ 840 και ΙΕ717, για τις  προαναφερθείσες περιπτώσεις, δεν έχει επισυναφθεί το σχετικό συνοδευτικό έγγραφο, τότε καθίσταται υποχρεωτική η συμπλήρωση των πεδίων: "Μέσο Μεταφοράς", "Κωδικός Σ.Ο. "(CN code), "Ποσότητα" και "Μονάδα Μέτρησης".

Τέλος, για το μήνυμα ΙΕ840 καταργείται πλέον η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών πληροφοριών αναφοράς συμβάντος.

Β. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Κ-Μ.

1) Μήνυμα ΙΕ725 (Αυτόνομο Αποτέλεσμα Επαλήθευσης Διακίνησης)

Το μήνυμα ΙΕ725 υλοποιήθηκε για την υποβολή αυτόνομων πληροφοριών χωρίς προηγούμενη αίτηση για διακινήσεις που πραγματοποιούνται με Α.Σ.Δ.Ε. από το γραφείο Συνδέσμου Ε.Φ.Κ. (ELO).

Τα Τελωνεία δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία μέσω του EMCS, οπότε οι αυτόνομες πληροφορίες για διακινήσεις με Α.Σ.Δ.Ε θα υποβάλλονται εγγράφως στο γραφείο Συνδέσμου Ε.Φ.Κ. (ELO) της χώρας μας, για περαιτέρω κοινοποίηση από το ELO της χώρα μας προς ένα ή περισσότερα γραφεία Συνδέσμου Ε.Φ.Κ. άλλων Κ-Μ.

2) Μηνύματα ΙΕ868 και ΙΕ723 (Μηνύματα αιτήσεως παράτασης της προθεσμίας για απάντηση)

Με την παρούσα έκδοση δίνεται η δυνατότητα στα αιτήματα διοικητικής συνεργασίας ή επαλήθευσης της διακίνησης, για τα οποία έχει ήδη υποβληθεί μήνυμα-αίτησης παράτασης απάντησης ΙΕ868 ή ΙΕ723, να παραμείνουν στην κατάσταση "Παρατεινόμενη" και μετά την εκ νέου υποβολή των μηνυμάτων IE868 ή IE723 αντιστοίχως και πριν τη λήξη των χρονομετρητών για την υποβολή των αποτελεσμάτων.

3) Αιτιολογημένη άρνηση απάντησης σε αίτημα διοικητικής συνεργασίας ή επαλήθευσης της διακίνησης

Με την παρούσα έκδοση του EMCS προστέθηκε η δυνατότητα αιτιολογημένης άρνησης σε απάντηση για Αίτημα Διοικητικής Συνεργασίας ή/και Επαλήθευσης Διακίνησης, μέσω της Παρακολούθησης EMCS από το μενού «Ενέργειες- Υποβολή Απάντησης- Πληροφορίες Απάντησης- Κωδικός Αιτιολογημένης Άρνησης».

Η λίστα των κωδικών που χρησιμοποιείται σε αυτή την περίπτωση μπορεί να λάβει τις παρακάτω τιμές:

Κωδικός

Περιγραφή

0

Άλλος

1

Η έρευνα ή οι πληροφορίες που ζητήθηκαν δεν είναι διαθέσιμες βάσει της νομοθεσίας ή τη διοικητική διαδικασία του ερωτώμενου Κράτους Μέλους για ιδία χρήση (π.χ. Εμπιστευτικές πληροφορίες)

2

(δεσμευμένο πεδίο)

3

Γνωστοποίηση σε αντίθεση με τη δημόσια πολιτική του κράτους - Η διάθεση της πληροφορίας θα οδηγούσε στην αποκάλυψη εμπορικού, βιομηχανικού ή επαγγελματικού απορρήτου ή εμπορικής πρακτικής, ή η γνωστοποίηση είναι αντίθετη με τη δημόσια πολιτική

4

Η δικαστική αρχή του ερωτώμενου Κράτους Μέλους αρνήθηκε να επιτρέψει τη διάθεση των πληροφοριών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της

5

Το αίτημα αφορά πληροφορίες που δεν είναι πλέον διαθέσιμες λόγω εθνικής νομοθεσίας αναφορικά με το μέγιστο χρόνο διατήρησης των δεδομένων (5 χρόνια ή περισσότερο κατ' ελάχιστον)

6

Η αιτούσα αρχή δεν έχει εξαντλήσει τις συνήθεις πηγές πληροφόρησης των οποίων θα μπορούσε να έχει κάνει χρήση στην περίπτωση

7

Το πλήθος και η φύση των αιτημάτων για παροχή πληροφοριών από την αιτούμενη αρχή, εντός ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος επιβάλλουν δυσανάλογο διοικητικό βάρος στην ερωτώμενη αρχή

8

Το αιτούν Κράτος Μέλος δεν δύναται, για νομικούς λόγους, να παρέχει παρόμοιες πληροφορίες

9

Ο αποστολέας δεν έχει εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα σε αυτόν μέσα προκειμένου να διασφαλίσει ότι η διακίνηση των προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης μεταξύ των Κρατών Μελών έχει περατωθεί

10

Δεν διενεργήθηκε έλεγχος

11

Εκτός πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού 389/2012/ΕΕ (πχ Συνθήκη Νάπολης II)

Εφόσον έχει δοθεί "κωδικός αιτίας άρνησης", τότε οι προθεσμίες που ορίζονται για την απάντηση στα μηνύματα αιτημάτων διοικητικής συνεργασίας ή επιβεβαίωσης διακίνησης, δεν έχουν ισχύ.

4) Παροχή πληροφοριών νια αποτελέσματα έρευνας

Με την υποβολή των μηνυμάτων ΙΕ867 ή ΙΕ725 (Αποτελέσματα μηνυμάτων διοικητικής συνεργασίας ή επαλήθευσης της διακίνησης) παρέχεται πλέον η δυνατότητα στο ερωτώμενο Κ-Μ να ζητήσει πληροφορίες από το Κ-Μ που υπέβαλλε το αίτημα, σχετικά με τις ενέργειες που προέβη το ερωτών Κ-Μ, με βάση τα αποτελέσματα που έδωσε, επιλέγοντας από το μενού «Ενέργειες -Υποβολή Αποτελέσματος -Αίτηση Αναπληροφόρησης- Δοθείσα ή Αιτηθείσα Αναπληροφόρηση- τιμή 1:Αίτημα αναπληροφόρησης». Το Κ-Μ που υπέβαλλε το αρχικό αίτημα οφείλει να απαντήσει παρέχοντας τις σχετικές πληροφορίες.

Η κατάσταση των μηνυμάτων ΙΕ867 και ΙΕ725 (Αποτελέσματα Μηνυμάτων Διοικητικής Συνεργασίας/Επαλήθευσης Διακίνησης) θα μεταβάλλεται από «Ανοικτό», «Καθυστερημένο» ή «Παρατεινόμενο» σε «Αναμονή αναπληροφόρησης» όταν τα εν λόγω μηνύματα ληφθούν από το Ερωτών Κ-Μ με την ένδειξη ότι αναμένεται αναπληροφόρηση σχετικά με τα αποτελέσματα που δόθηκαν. Όταν το Ερωτών Κ-Μ θα έχει παράσχει τις ζητούμενες πληροφορίες, η κατάσταση των ανωτέρω μηνυμάτων θα μεταβληθεί από «Αναμονή αναπληροφόρησης» σε «Οριστικοποιημένο».

Οι ανωτέρω αλλαγές πραγματοποιήθηκαν προκειμένου το μηχανογραφικό σύστημα του EMCS να εναρμονιστεί με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 8, 15 και 16 του Κανονισμού 389/2012/ΕΕ.

5) Εθνικός Κωδικός Αναγνώρισης

Εισάγεται νέο πεδίο με τίτλο «Εθνικός Κωδικός Αναγνώρισης» για τα αιτήματα Διοικητικής Συνεργασίας και Επαλήθευσης της Διακίνησης, προκειμένου για την ομαδοποίηση και συνολική διαχείριση πλήθους αιτημάτων για το ίδιο θέμα από το Κ-Μ αποδέκτη ή αποστολέα των αιτημάτων.

Ο Εθνικός Κωδικός Αναγνώρισης αποτελεί ελεύθερο πεδίο, συμπληρώνεται από τα αρμόδια Τελωνεία, στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται χρήσιμο, και μπορεί να λάβει μέχρι 99 αλφαριθμητικά ψηφία (αφορά στα μηνύματα ΙΕ721, ΙΕ722, ΙΕ723, ΙΕ724, ΙΕ725, ΙΕ820, ΙΕ867, ΙΕ868, ΙΕ869). Επίσης το πεδίο «Εθνικός Κωδικός Αναγνώρισης» προστίθεται και στο μήνυμα ΙΕ820 (Αποτελέσματα Αιτήματος Διάθεσης Ιστορικού).

Ως δομή του αριθμού ορίζεται η ακόλουθη: τα δύο πρώτα ψηφία θα αφορούν στο έτος που υποβλήθηκε το αίτημα, τα δύο επόμενα ψηφία θα αφορούν στο διεθνή κωδικό της χώρας που υπέβαλλε το αίτημα, τα τέσσερα επόμενα ψηφία θα αφορούν στο τελωνείο που δέχθηκε το αίτημα και τα τελευταία πέντε ψηφία θα αφορούν στον αύξοντα αριθμό της υπόθεσης (για παράδειγμα 18FR120200008).

Γ. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώθηκε ότι η Ρουμανία δεν θα θέσει προς το παρόν σε παραγωγική λειτουργία τη Φάση 3.3 του EMCS. Προκειμένου να περιοριστούν οι λειτουργικοί κίνδυνοι από αυτό το γεγονός, η Επιτροπή ανέπτυξε έναν μετατροπέα μηνυμάτων από τη Φάση 3.2 στη Φάση 3.3 ειδικά για  την ανταλλαγή μηνυμάτων με τη Ρουμανία. Παρόλα αυτά, υπάρχουν τρεις αλλαγές στα μηνύματα της Φάσης 3.3 τις οποίες δεν υποστηρίζει ο μετατροπέας των μηνυμάτων, για τις οποίες δίνονται οι ακόλουθες συστάσεις:

1. Η υλοποίηση της περιγραφόμενης στην ενότητα Β.2 αλλαγής σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων ΙΕ868 και ΙΕ723 για αίτημα παράτασης για απάντηση σε αίτημα διοικητικής συνεργασίας ή επαλήθευσης της διακίνησης όταν η κατάσταση του αιτήματος είναι ήδη «Παρατεινόμενη», δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί στην παρούσα Φάση.

2. Επιπλέον, για τα μηνύματα IE717, IE820 και IE867 δεν είναι δυνατή η χρήση των νέων κωδικολιστών που έχουν τεθεί σε εφαρμογή με τη Φάση 3.3. Ως εκ τούτου, προτείνεται η χρήση της επιλογής «0-Άλλο» στα πεδία «Ευρήματα στον Προορισμό» και «Αποτέλεσμα Ελέγχου» των εν λόγω μηνυμάτων. Εναλλακτικά προτείνεται η χρήση των παλαιών επιλογών των κωδικολιστών, όπως γινόταν με τη Φάση 3.2.

3. Όσον αφορά στα μηνύματα επαλήθευσης της διακίνησης, δεν είναι δυνατή η αποστολή Αυθόρμητων Πληροφοριών για αυτά (ΙΕ725).

Δ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1) Η συμπλήρωση των υποχρεωτικών στοιχείων, ανά πεδίο, στα έντυπα που αφορούν σε αιτήματα επαλήθευσης της διακίνησης προϊόντων ΕΦΚ, σας έχει κοινοποιηθεί με την αριθμ. ΔΕΦΚΦ 5003879ΕΞ2014 Ε.Δ.Υ.Ο. Στην περίπτωση που τα σχετικά έντυπα αποσταλούν στην Υπηρεσία μας, χωρίς να τηρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, αυτά θα επιστρέφονται στα αρμόδια τελωνεία ως μη έγκυρα, προκειμένου να υποβληθούν εκ νέου, ορθά συμπληρωμένα.

2) Η συμπλήρωση των κειμένων στα ελεύθερα πεδία, στις περιπτώσεις υποβολής αιτήματος διοικητικής συνεργασίας ή επαλήθευσης διακίνησης προς άλλα Κ-Μ (μηνύματα ΙΕ721, ΙΕ722) και υποβολής αποτελεσμάτων διοικητικής συνεργασίας ή επαλήθευσης διακίνησης (μηνύματα ΙΕ867, ΙΕ725), οφείλει να γίνεται στην Αγγλική γλώσσα με σκοπό την άμεση προώθηση αυτών στα Κ-Μ που αφορούν.

Με την έναρξη ισχύος, από 15/02/2018, της Φάσης 3.3. του EMCS, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις ανωτέρω α) έως στ) σχετικές Ε.Δ.Υ.Ο., πλην όσων έρχονται σε αντίθεση με αυτές που δίνονται στην παρούσα εγκύκλιο.

ΑΔΑ: ΩΙ9346ΜΠ3Ζ-ΥΒΨ

28/03/2018

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Εναρξη από 1/1/2017 της υποχρεωτική ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της Διασάφησης Εισαγωγής Εγγράφων

Στα πλαίσια ολοκλήρωσης της μετάβασης σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον κατά τη διαδικασία της εισαγωγής, σας ενημερώνουμε ότι από 1/1/2017 καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων.

Εντός των ερχόμενων ημερών θα κοινοποιηθεί το νομικό πλαίσιο (ΑΥΟ και ΕΔΥΟ) με αναλυτικές οδηγίες σε όλα τα Τελωνεία και τους οικονομικούς φορείς.

Προς το σκοπό αυτό και προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα και καθυστερήσεις στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας της εισαγωγής, οι εισαγωγείς/διασαφιστές οφείλουν να έχουν προβεί στις τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές και ενέργειες.

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Αλλαγή στην συμπλήρωση του Αποδεικτικού Είσπραξης στις ΔΕΦΚ με καθεστώς 95 και καθεστώς 48 με κωδικό αναστολής πληρωμής 68

ΝΕΟ!!! Σας ενημερώνουμε ότι, από 14.12.2016 με την εγκατάσταση της v.02.30.00, κατά την έκδοση του αποδεικτικού είσπραξης για :

  1. το καθεστώς 95 «Εφοδιασμοί πλοίων & αεροσκαφών» και
  2. το καθεστώς 48 με κωδικό αναστολής πληρωμής 68 «Αναστολή του Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. μέχρι την 25η του επόμενου μήνα για οινοπνευματώδη προϊόντα, από Φορολογικές Αποθήκες, με προορισμό τα Δωδεκάνησα,

η θέση «Παραλήπτης/Πληρωτής» θα συμπληρώνεται αυτόματα με τα στοιχεία της θέσης 2β «Υπόχρεος» της ΔΕΦΚ. 
Επισημαίνεται επίσης ότι, με την εν λόγω αλλαγή στην συμπλήρωση του Αποδεικτικού Είσπραξης δίνεται πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής των φορολογικών επιβαρύνσεων για τις ΔΕΦΚ των ανωτέρω 1 & 2 περιπτώσεων.

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Αλλαγή στην προθεσμία λήξης των εντολών πληρωμής στην Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.) και στην Αίτηση Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (ΑΔΕΤ) στο ICIS-net.

Σας ενημερώνουμε ότι, ενόψει της υποχρεωτικής εφαρμογής των ηλεκτρονικών πληρωμών και σύμφωνα και με το υπ. αρ: ΔΕΦΚΦ Β 1141942 ΕΞ 2016 / 29-09-2016 έγγραφο της Δ/νσης Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α., οι προθεσμίες λήξης των εντολών πληρωμής στην Δ.Ε.Φ.Κ. (φυσική ή ηλεκτρονική πληρωμή) στο ICIS-net για Ενεργειακά, Αλκοολούχα, Καπνικά Προϊόντα και Οχήματα από 01/12/2016 και για τον Καφέ από 01/01/2017, διαμορφώνονται ως εξής:

  • Για τις Δ.Ε.Φ.Κ. που έχουν άμεση καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων (ΕΦΚ/ΦΠΑ), η προθεσμία λήξης της εντολής πληρωμής τους είναι η ημέρα δημιουργίας της εντολής πληρωμής, δηλαδή η ημέρα όπου το παραστατικό τίθεται σε κατάσταση «Υπό πληρωμή».
  • Για τις ΔΕΦΚ που είναι σε αναστολή καταβολής των φορολογικών επιβαρύνσεων (ΕΦΚ/ΦΠΑ), η προθεσμία λήξης της εντολής πληρωμής τους ταυτίζεται με την ημερομηνία λήξης της αναστολής. Σε περίπτωση που η αναστολή λήγει σε μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία πληρωμής του παραστατικού είναι η επόμενη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της αναστολής.
  • Για τις ΑΔΕΤ, οι οποίες σε κάθε περίπτωση αφορούν σε άμεση πληρωμή φόρων, η προθεσμία λήξης της εντολής πληρωμής είναι η ημέρα δημιουργίας της εντολής πληρωμής, δηλαδή η ημέρα όπου το παραστατικό τίθεται σε κατάσταση «Αποδεκτή».
Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2016

Αναβάθμιση Κεντρικών Υπολογιστικών Υποδομών

Από 01/10/2016 οι διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών θα διατίθενται αυστηρά μόνο από αναβαθμισμένες υποδομές οι οποίες χρησιμοποιούν αποκλειστικά το σύγχρονης τεχνολογίας πρωτόκολλο επικοινωνίας TLS 1.2. Η υιοθέτηση αυτή είναι απαραίτητη σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων. 
 

Οι υποβολές στα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών μπορούν να γίνουν: 
a. Με την σύνδεση ενός χρήστη στο myTAXISnet μέσω ενός προγράμματος πλοήγησης (browser).
b. Αυτόματα μέσω προγράμματος (υποβολή, μεταφόρτωση αρχείου ή διαδικτυακή υπηρεσία). 
 

Η αποκλειστική υιοθέτηση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας TLS 1.2 για την χρήση των διαδικτυακών εφαρμογών του Υπουργείου Οικονομικών θα απαιτήσει τη χρήση ενός σύγχρονου προγράμματος πλοήγησης (browser). 
 

Τα προγράμματα που συνδέονται αυτόματα στα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών για την Υποβολή Στοιχείων ΜΥΦ ή άλλων φορολογικών υποβολών / αναζητήσεων πρέπει να επαληθευτούν από τους τεχνικούς υποστήριξής τους ότι κάνουν αποκλειστική χρήση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας TLS 1.2. 
 

Σε περίπτωση μη έγκαιρης επαλήθευσης (και ενσωμάτωσης όποιων αλλαγών απαιτηθούν) ενός προγράμματος το οποίο συνδέεται αυτόματα στα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών, πιθανότατα να υπάρξει αδυναμία σύνδεσης / επικοινωνίας ύστερα από την 01/10/2016.

 

 

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

27-7-2016 Μη Διαθεσιμότητα εφαρμογών του icisnet

Την Τετάρτη  27 - 07 - 2016 από τις 14:30 έως τις 16:30 οι εφαρμογές του ICISnet δε θα είναι διαθέσιμες λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης.

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

"Ενισχύεται" ο τελωνειακός κώδικας στην καταπολέμηση παράνομης εμπορίας καπνικών

Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο σχετικά με αλλαγές στον Τελωνειακό Κώδικα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών.

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Σε έξαρση οι πωλήσεις παράνομων τσιγάρων

  Σε έξαρση οι πωλήσεις παράνομων τσιγάρων .Τη σημαντική αύξηση κατανάλωσης παράνομων τσιγάρων και την συρρίκνωση της νόμιμης αγοράς, «προαναγγέλλει» η αύξηση της φορολογίας στα καπνικά προϊόντα που θα τεθεί σε ισχύ από την 1/1/2017.'Έτσι, μετά από μια μεγάλη περίοδο έντονων αναταράξεων εξαιτίας της αύξησης των φόρων που συμπαρέσυρε και την τελική τιμή των τσιγάρων αλλά και της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων, η αγορά καπνικών, που πρόλαβε να «ηρεμήσει» για μόλις τρία χρόνια (2013 - 2015) ετοιμάζεται και πάλι να εισέλθει σε περίοδο αβεβαιότητας. Το μόνο βέβαιο, στη νέα μετά την αύξηση των φόρων περίοδο, είναι η συρρίκνωση της δραστηριότητάς της. Η αύξηση αυτή, μπορεί να μην καθιστά την Ελλάδα σε μια από τις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης στον καπνό, ωστόσο, σίγουρα θα είναι η χώρα με τον υψηλότερο ειδικό φόρο, ο οποίος θα συμμετέχει στο 90% ως προς τη διαμόρφωση της τελικής τιμής. Και επειδή περιθώρια για την εκ νέου απορρόφηση των αυξήσεων, πλέον δεν υπάρχουν, η τελική τιμή ανά πακέτο τσιγάρα υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί κατά 45 λεπτά.